Learning

คำกริยาวิเศษณ์(副詞・ふくし) คือ ? คำ กริยาวิเศษณ์ หมายถึง ภาคแสดงหรือคำที่ทำหน้าที่ขยายความหรือเป็นส่วนหนึ่งของการอธิบายลักษณะการกระทำของคำกริยาหรือความหมายของคำอื่นๆ ในประโยค เช่น คำคุณศัพท์(形容詞・けいようし)เรามาเรียนรู้เพื่อให้พอสามารถแยกแยะและเข้าใจในความแตกต่างของคำ กริยาวิเศษณ์...

เรียนรู้คำ กริยาวิเศษณ์ ที่มักออกในข้อสอบ JLPT, PAT