Learning

สุภาษิตญี่ปุ่น

失敗は成功の母 ความล้มเหลวเป็นมารดาแห่งความสำเร็จ

หมายถึง ความล้มเหลวหรือความผิดพลาดที่จะนำไปสู่ความสำเร็จ  แม้ว่าจะล้มเหลวหรือผิดพลาดก็ตาม หากว่ามีการไปปรับปรุง แก้ไข ป้องกันในสาเหตุนั้นๆ ก็จะไม่ทำผิดซ้ำอีก

โครงสร้างประโยค

บทที่ 2 โครงสร้างรูปประโยคพื้นฐานภาษาญี่ปุ่น

ประโยคในภาษาญี่ปุ่นมีการเรียงลำดับของคำในรูปประโยคดังนี้คือประธาน กรรม และกริยา โดยประธาน กรรม และส่วนอื่นๆในประโยคจะมี คำช่วย เพื่อบ่งบอกหน้าที่ของคำนำหน้า

อักษรภาษาญี่ปุ่น

บทที่ 1 ตัวอักษรภาษาญี่ปุ่น

การที่เราจะเรียนรู้และเข้าใจในภาษาญี่ปุ่นได้นั้น คงต้องทำความรู้จักกับตัวอักษรในภาษาญี่ปุ่นกันก่อนภาษาญี่ปุ่นมีอักษรอยู่ 3 ประเภท คือฮิระงะนะ,คะตะกะนะ และคันจิ

Japanese Culture

 Free Japanese Online Lesson

ขอให้ผู้ที่เข้ามาเรียนรู้ในเว็บตีลังกาของเรา จงเพลิดเพลินกับการเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นไปพร้อมๆ กับแนวคิดด้านวัฒนธรรมของชาวญี่ปุ่นที่ซ่อนมากับภาษา