5G เพื่อการบริหารจัดการ

เพื่อนๆ หลายคนคงจะคุ้นเคยกับคำว่า ”หลักการ 5G หรือ 5現主義(Gogen Shugi)” มาบ้างแล้ว ซึ่งประกอบด้วยคำศัพท์ 5 คำที่ขึ้นต้นด้วยคำว่า “GEN” คือ

現場 (Genba)          :  พื้นที่จริง
現物 (Genbutsu)      :  ของจริง
現実 (Genjitsu) :  สถานการณ์จริงในการปฎิบัติงาน
原理 (Genri)           :  หลักการทางทฤษฎี
原則 (Gensoku)       :  ระเบียบกฎเกณฑ์

หลักการ 5G เป็นแนวคิดและหลักปฎิบัติที่ได้รับการยอมรับและนำไปปฎิบัติอย่างกว้างขวางในภาคอุตสาหกรรมการผลิตในประเทศญี่ปุ่น หลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงความคิดตามยุคสมัยกล่าวคือ

ปรับเปลี่ยนความคิดจาก “ได้กำไร (ผลิตและขาย)” เป็น “ทำกำไร (เพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดให้สูงขึ้น)”
เปลี่ยนจากสร้างระบบทางอุตสาหกรรมให้มีความสมดุล เป็นสร้างระบบทางอุตสาหกรรมให้ไม่มีขั้นตอนที่เปล่าประโยชน์
เปลี่ยนจาก 5ส ที่เป็นการฝึกอบรมในเชิงทฤษฎี มาเป็น 5ส ที่ตัดส่วนที่เปล่าประโยชน์ออกและสามารถตรวจสอบได้ง่ายขึ้น

หลักการ5G จึงถูกนำไปใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารจัดการด้านต่างๆ เช่น ด้านของคุณภาพและการเพิ่มผลผลิต นอกจากนี้ หลักการ5G ยังนำมาประยุกต์ใช้ร่วมกับกิจกรรม 5ส และไคเซน ได้อย่างมีประสิทธิภาพในแง่ของการแก้ไขปัญหางานด้านคุณภาพ การปรับปรุงพัฒนางาน การอบรมและพัฒนาบุคลากรในสายการปฎิบัติงานตามเทคนิค OJT  (On the Job Training) ได้เป็นอย่างดีอีกด้วย

หลักการ 5G…..“ลงมือทำจริง ใช้ให้เป็นอย่างเข้าใจจริง”…..

  • 現場 (Genba)พื้นที่จริง สถานที่หรือหน้างานจริง

หมายถึง การลงไปสำรวจที่พื้นที่จริงหรือหน้างานจริงที่เกิดปัญหา เช่น ภายในโรงงานผลิต, พื้นที่จัดเก็บสินค้า, พื้นที่ตรวจสอบสินค้า และอื่นๆ

  • 現物 (Genbutsu) :  สิ่งของ หรือชิ้นงานที่เป็นตัวปัญหาจริง

หมายถึง การไปดู สังเกต และจับต้องชิ้นงานที่ผลิตได้จริง หรือ ตัวสินค้าที่จัดเก็บอยู่จริง หรือ ชิ้นงานที่กำลังถูกตรวจสอบอยู่

  • 現実 (Genjitsu)สถานการณ์จริงในการปฎิบัติงาน

หมายถึง ทบทวนเหตุการณ์หรือสถานะการณ์ที่เกิดปัญหาจริง เช่น สภาพแวดล้อม กระบวนการหรือขั้นตอนการทำงาน หรือช่วงเวลาผลิตชิ้นงานที่มักเสียบ่อยๆ หรือที่เกิดปัญหาได้บ่อยๆ เป็นต้น

  • 原理 (Genri)หลักการทางทฤษฎี

หมายถึง หลักการหรือทฤษฎีพื้นฐานที่ใช้ในการทำงานหรือมาตรฐานการผลิตในปัจจุบัน หรือสมมุติฐานในการแก้ไขหรือตรวจสอบ สูตรการผลิตหรือส่วนประกอบในการผลิตที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ที่สามารถอธิบายเหตุการณ์ต่างๆ ได้

  • 原則 (Gensoku)ระเบียบกฎเกณฑ์ หรือเงื่อนไขประกอบที่เกี่ยวข้อง

หมายถึง ข้อจำกัด ข้อตกลง หรือระเบียบข้อบังคับพื้นฐาน หรือหลักเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา

5G เพื่อการบริหารจัดการ คือ ระบบที่นำเอาหลักความคิดอีก 2 ประการคือ หลักการทางทฤษฎี (原理 Genri) และระเบียบกฎเกณฑ์ (原則Gensoku) รวมเข้ากับแนวความคิดตามหลักการของความเป็นจริงในสถานที่ปฎิบัติงาน 3 ประการ (現場Genba/ 現物 Genbutsu/ 現実Genjitsu) กลายเป็น “หลักการ 5G” เพื่อการวิเคราะห์หาวิธีการแก้ปัญหาให้ตรงจุดที่สุด (Problem Solving on Root Cause Analysis) ซึ่งสิ่งสำคัญจะต้องอยู่บนพื้นฐานการบริหารบนข้อเท็จจริง (Management by FACT)

การใช้ “หลักการ5G” ร่วมกับการเข้าถึงเครื่องมือในการวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริง จะช่วยให้เพื่อนๆ สามารถผลักดันประเด็นต่างๆ เพื่อแก้ไขสาเหตุและดำเนินการแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุดและเป็นระบบ เป็นผลให้กระบวนการมีเสถียรภาพมากขึ้นและทำให้การทำงานนั้นเกิดประสิทธิผลได้จริงแน่นอนคร่า

ขอบคุณภาพจาก :  https://www.bing.com, https://opexappsblog.wordpress.com, http://decoc.jp